Bestuur

Bestuur
Christelijke basisschool De Parel is gevestigd in Rijswijk en valt onder de Vereniging De Stroming – Werkendam

Tot 1 augustus ging deze school uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Giessen/Rijswijk. De doelstelling van de vereniging is de instandhouding van één of meer scholen voor protestants christelijk onderwijs.

Het bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag van de school. De leden van het bestuur worden gekozen in de algemene ledenvergadering uit leden van de vereniging die zich hiervoor kandidaat willen stellen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs en goed bestuur en neemt beslissingen over onder andere onderwijsbeleid, organisatie en huisvesting.  Het schoolbestuur neemt deze beslissingen in overleg met de Medezeggenschapsraad. De dagelijkse leiding van de beide scholen is door het bestuur overgedragen aan de directie.

Ouders én andere belanghebbenden die het christelijk onderwijs in Giessen en Rijswijk willen ondersteunen kunnen lid worden van de vereniging. Het bestuur nodigt tenminste eenmaal per jaar alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering, waarbij zij informatie verstrekt over actuele ontwikkelingen en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Tijdens deze vergaderingen worden leden verder in de gelegenheid gesteld om mee te stemmen over bepaalde zaken zoals het aanstellen van bestuursleden.